ประกาศ

ระเบียบ

ข้อมูลอื่น ๆ

บุคลากร

ติดต่อเรา

กระดานสนทนา
    ชื่อล็อคอิน :        รหัสผ่าน :       
     
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักบริหารวิชาการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักทะเบียนและประมวลผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตชุมพร
รองอธิการบดี

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
รองอธิการบดี
ควบคุมดูแลงาน ส่วนพัสดุ

โทรศัพท์ภายใน : 3732
e-mail : kvruttik[at]kmitl.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ วิศรุต ศรีรัตนะ
ผู้ช่วยอธิการบดี
กำกับดูแลงาน ส่วนพัสดุ

โทรศัพท์ภายใน : 3299
e-mail : kswitsar@kmitl.ac.th

ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์
ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
   - ดูแล ตรวจสอบ กำกับการดำเนินงานพัสดุของ
     สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงาน คณะ สำนัก
      และวิทยาเขต
   - ดูแล กำกับ การจัดซื้อ จัดหาพัสดุของสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 ต่อ 3221
เบอร์โทรสาร 02-3264530
e-mail : kscharoe@kmitl.ac.th

นางสาวลักขณา บูรณะประสพชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 8
ภาระงานรับผิดชอบ
- จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 ต่อ 3222
e-mail : ktlukana@kmitl.ac.th

นางฐิติมา สุวรรณะ     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
   - ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดหาพัสดุของ คณะ สำนัก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 ต่อ 3223
e-mail : kstitima@kmitl.ac.th

นางสาวลำเจียก แก้วสนธิ     ตำแหน่ง พนักงานสถาบัน
ภาระงานรับผิดชอบ
   - ดูแลงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 ต่อ 3224
e-mail : kklamjea@kmitl.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ทองมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงานรับผิดชอบ
   - ดูแลงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 ต่อ 3224
e-mail : ktkanokw@kmitl.ac.th

นางสาวกองทอง ประจง     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
   - จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 ต่อ 3223
e-mail : kpkongto@kmitl.ac.th

นางสาวเนาวรัตน์ นาสมนึก     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
   - ลงทะเบียนพัสดุของสำนักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่น
   - ควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานอธิการบดี
   - จัดทำรายงานค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 ต่อ 3214
e-mail : knnaovar@kmitl.ac.th

นางสาวสุภา แจ่มแจ้ง     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
   - ควบคุมการบริหารการเบิก-จ่าย คลังพัสดุของสำนักงานอธิการบดี
   - บริการให้ยืมพัสดุแก่หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 ต่อ 3755
e-mail : khsupa@kmitl.ac.th

นางสาวอรอุมา บางบอน     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
   - ดูแลแผนงาน และควบคุมมาตรฐานของสำนักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 ต่อ 3214
e-mail : kbon-uma@kmitl.ac.th

นางนฤมล กำเนิดมณี     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
   - จัดทำคืนค้ำประกันสัญญา
   - จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 ต่อ 3222
e-mail : kknarumo@kmitl.ac.th

นางจินดารัตน์ ภูมิศิริชโย     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
   - ดำเนินการจำหน่ายวัสดุ และครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 กด 3755
e-mail : kpchinda@kmitl.ac.th

นางนิธิมา เสรีประเสริฐ     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
   - จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 กด 3224
e-mail : klnitima@kmitl.ac.th

นางชื่นจิต คำสมบัติ     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7
ภาระงานรับผิดชอบ
   - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ หนังสือ วารสาร โสตฯ
   - จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                           02-7373000 ต่อ 3224
e-mail : kcchuenj@kmitl.ac.th

นางกัลยา เกตุประสิทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงานรับผิดชอบ
   - ดำเนินการด้านบริหารสัญญา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                           02-7373000 ต่อ 3214
e-mail : kkkalaya@kmitl.ac.th

นางสาวดารารัตน์ สองประสม
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เที่ยบเท่าระดับ 3
ภาระงานรับผิดชอบ
   - ดำเนินการด้านบริหารสัญญา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                           02-7373000 ต่อ 3214
e-mail : ksdarara@kmitl.ac.th

นางสาวณัฐชญา ไชยพร     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
   - จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3264430 (สายตรง)
                                02-7373000 ต่อ 3223
e-mail : kclantom@kmitl.ac.th

Copyright 2008, Information of Rector @ King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang