ประกาศ

ระเบียบ

ข้อมูลอื่น ๆ

บุคลากร

ติดต่อเรา

กระดานสนทนา
    ชื่อล็อคอิน :        รหัสผ่าน :       
     
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศสอบราคา เครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ
ประกาศสอบราคา ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดแปรรูปอาหาร จำนวน 1 ชุด วประจำปีงบประมาณ 2554
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ชุดทดลองควอนตัมออปติกส์(อนุภาคโฟตอนเดี่ยว) จำนวน 1 ชุด
ปประกาศสอบราคาระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมลานจอดรถ อาคารบุนนาค คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศสอบราคา เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายใน ชั้น 2 อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 1 ประจำปี 2554
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารยิมเนเซี่ยม 1 จำนวน 1 รายการ
ประกาศจ้างทำเข็มวิทยฐานะ จำนวน 1 รายการ
ประกาศจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 1 รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสารสนเทศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ประจำอาคาร 2 รายการ 1.ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 1 รายการ 2.ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยการสังเคราะห์พอลิเมอร์และวัสดุเฉพาะทาง 1 รายการ
ประกาศสอบราคา คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำอาคารและวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดแปรรูปอาหาร จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 30 เครื่อง
ประกาศสอบราคาเครื่องปรังอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ประกาศสอบราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาลานจอดรถ - อาคารบุนนาค คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศสอบราคาทชุดทดลองควอนตัมออปติกส์(อนุภาคดฟตอนเดี่ยว) จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคา เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง
ประกาศสอบราคา ชุดทดลองการวัดเชิงแสง จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคา เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 5 KVA จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้า อาคารบุนนาค คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศสอบราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ชุดปฏิบัติการทางพลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาหญิง-ชาย อาคารบุนนาค คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเขย่าสารละลาย จำนวน 2 เครื่อง
สอบราคาเครื่องบดขนาดเข็ม(pin mill) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสอบราคา เครื้องคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศสอบราคา ชุด่ทดลองการวัดเชิงแสง จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราครชุดRB Atomic Spectroscopy จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาชุดทดลองควอนตัมออปติกส์(อนุภาคโฟตอนเดี่ยว) จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้อบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสีแบบพกพา จำนวน 1 ชุด
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดแปรรูปอาหาร จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคา 1.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 50 ตัว 2.เก้าอี้ 75 ตัว
ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ประกาศสอบราคา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงรระบบท่อระบายน้ำฝนภายนอกอาคารโรงอาหาร 3
ประกาศสอบราคา เครื่อง Visualizer จำนวน 4 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสอบราคา เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพ จำนวน 3 รายการ
ประกาศสอบราคา คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับคลังข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะเรียน,เก้าอี้)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 ชุด (วิทยาเขตชุมพร)
ประกาศสอบราคา โปรแกรมในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
ประกาศประกวดราคา เครื่องเลเซอร์ดอปเปลอร์ไวโบรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคา เครทื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ชุด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศสอบราคา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาตู้เพาะเชื้อแบบไร้อากาศ จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 602 เครื่อง
ประกาศสอบราคา ระบบทดลองทางชีวภาพ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง
ประกาศสอบราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ชุด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์และแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟฟี จำนวน 1 ระบบ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการอบรม จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด
ประกาศสอบราคา 1.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ตัว 2.เก้าอี้ จำนวน 75 ตัว
ประกาศสอบราคา เครื่องเพิ่มประมาณสารพัน ประกาศสอบราคา เครื่องเพิ่มประมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด
สอบราคาครุภัณฑ์ รายการ จอรับภาพ จำนวน 7 จอ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดแปลงสัญญาณ GC เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (Interface GC) จำนวน 1 ชุด
Copyright 2008, Information of Rector @ King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang