ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน

เงินรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๓๒
การยกเลิกระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๗
การขอใช้สถานที่ภายในสถาบันฯ พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบราชการใสสะอาด และกรรมการร่างข้อบังคับ พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุม พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากร พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ.๒๕๔๘
เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุและการขายแบบก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๘
การเช่าหรือเช่าซื้อด้วยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๘
การจัดสรรผลประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๔๘
การให้สิทธิเอกชนในการลงทุนก่อสร้างหอพัก พ.ศ.๒๕๔๘
การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙
การใช้เงินรายได้สะสม พ.ศ.๒๕๔๙
การสนับสนุนเงินรายได้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๙
การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบันค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๙
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ.๒๕๔๙
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสอนพิเศษ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสมนาคุณ พ.ศ.๒๕๔๙
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๙
การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบันค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๐
การจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการและการประเมินผลการสอน พ.ศ.๒๕๕๐
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของสถาบันและกิจการนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๐
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๐
การจ่ายเงินรายได้โดยวิธีการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร พ.ศ.๒๕๕๑
สมาชิกและการใช้บริการศูนย์กีฬา พ.ศ.๒๕๕๑
การจ่ายเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๑
การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
การสนับสนุนเงินรายได้เพื่อเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายของบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๑
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๕๑
การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๕๑
การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๑
การงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
แก้คำผิดระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒
แก้คำผิดระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒
แก้คำผิดระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒
การงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
กองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๕๒
การงบประมาณ บริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๓
การงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
การงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๗
การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
กองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
กองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐