ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบัน

การตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๐ (ยกเลิก)
การตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๕