ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหน่วยงาน

หัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ (ยกเลิก)
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑
หัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิก)
คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ.๒๕๕๑
สาขาวิชาและประธานสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิก)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
สภาคณาจารย์และพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
การประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
สาขาวิชาและประธานสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
หัวหน้าศูนย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
หัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
การบริหารวิทยาเขตชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
สาขาวิชาและประธานสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๓
หัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น พ.ศ.๒๕๕๔
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙(๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗
สภาวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๙
โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๙
การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙