ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๒๙
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (ยกเลิก)
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒
เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. ๒๕๕๓
สภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ไขคำผิดข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิก)
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
สภาวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
สภาวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
สภาวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
สถาบันสมทบ พ.ศ. ๒๕๖๐
สภาวิชาการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑