ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน

การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๖
การงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖
บทนิยามคำว่าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๘
การงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
asdasdasdasdasd