ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารกองทุนวิจัย

ประกาศกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง เกณฑ์ค่าตอบแทนนักวิจัย
ระเบียบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ประเมินโครงการวิจัย
ประกาศกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัย
ประกาศกองทุนวิจัย เรื่อง เกณฑ์ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับใหม่)
ประกาศกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่
ประกาศกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัย (ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
ประกาศกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่ายวิจัย (ฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
ประกาศกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ (ฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
ประกาศกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ (ฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
ประกาศกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในระดับชาติและนานาชาติ (ฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ประกาศกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติ (ฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
ประกาศกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง เงินรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (ฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน (ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552)
คำสั่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ 00021/2553(01) เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2553)
คำสั่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ๐๑๔๕๕/๒๕๕๒(๐๑) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอการวิจัย (ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒)
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง นโยบายทิศทางการวิจัยสถาบัน