ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระเบียบสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ

ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการหารายได้ของสำนักส่งเสริมฯ พ.ศ. 2552
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารสำนักส่งเสริมฯ พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง ค่าบำรุงสถาบันในการรับจ้างงานและงานบริการทางวิชาการ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง การบริหารและจัดสรรผลประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง การรับจ้างทำงานและให้บริการทางวิชาการประเภทงานอื่น ๆ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินสถาบันก่อนการรับจ้างงานและให้บริการทางวิชาการ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินสถาบันระหว่างดำเนินงานรับจ้างงานและให้บริการทางวิชาการ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกและกองทุนอื่นๆ