มติสภาสถาบันฯ

มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐
สรุปข้อเสนอแนะสภาสถาบันฯ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการบริหารของคณะ/สำนัก
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓
มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ และแก้ไขมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
มติสภาสถาบันวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
แก้ไขมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่๓/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ และวาระพิเศษ
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)
มติสภาสถาบัน วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ (แก้ไข)
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐