พระราชบัญญัติ/มติสภาสถาบันฯ
พระราชบัญญัติ ของสถาบันฯ

พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่างพระราชบัญญัติ สจล.(ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาจาก สคก.แล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติ สจล.(ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ)
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG ACT B.E. 2551 (2008)