ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

Pwned !!! Krypton - Cyber TeamRox
การให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบริหารงานบุคคลตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)กำหนดใช้ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๐
การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน และการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา พ.ศ. ๒๕๕๑
การรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ.๒๕๕๑
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ (ยกเลิก)
การยกเลิกข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒
วินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน และการสั่งให้พนักงานสถาบันออกจากงานด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากความผิดวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓
การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓
การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน และประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
เครื่องแบบพนักงานสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๔
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)
คุณสมบัติ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันและผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๕
การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
วินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
บทนิยามคำว่าประธานสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๗
วินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐