ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้ขอรับทุนการศึกษา ประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษา ประเภทผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภททุนสนับสนุนนักกิจกรรมนักศึกษา
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทผู้ที่เสนอผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการหรือการเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ