ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษา
หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และอัตราค่าใบสมัคร ค่าระเบียบการ และค่าสมัครสอบคัดเลือก
แนวทางการปิดรายวิชาเลือก
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และอัตราค่าใบสมัคร ค่าระเบียบการ และค่าสมัครสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์วิธีการรับผู้เข้าศึกษาเพิ่มเติมเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นของอาจารย์บัณฑิตของหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติเพิ่มเติมของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของสถาบัน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการ AUN/SEED-Net
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร
หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและบุคคลที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกษา
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร
แนวทางการปิดวิชาเลือก
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรประเภทอื่น
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
การใช้บริการห้องสมุด
หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๓
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปดูงานหรือกิจกรรมนักศึกษาอื่น ๆ ภายนอกสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยกเลิก)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทหมวดศึกษาทางเลือก (สหกิจศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)
การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2556
การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทหมวดศึกษาทางเลือก (สหกิจศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์
การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2556
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร
การกำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
การจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
การเปลี่ยนระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การให้ทุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (แก้คำผิด)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2559
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสอบ
หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
การโอนผลการเรียนจากผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
การกำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561