ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน

การโอนเงินค่าบริการการสอนต่างคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
การโอนเงินค่าบริการการสอนต่างคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาดและกรรมการร่างข้อบังคับ พ.ศ.๒๕๔๘
อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
อัตราค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
อัตราค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายการเลี้ยงรับรอง
อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในประเทศ
การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การขอใช้หอประชุม
การใช้สถานที่ภายในและภายนอกอาคาร
การเก็บค่าบำรุงการใช้สนามกีฬา
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพิมพ์เอกสารด้วยเงินรายได้
อัตราค่าบำรุงห้องประชุมชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ
อัตราค่าเบี้ยประชุมของที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ
อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบประจำภาค(กลางภาคและปลายภาค) และการสอบคัดเลือกนักศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ(ฉบับที่๒)
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ
รายการและอัตราค่าใช้จ่ายในกิจการของสถาบันหรือกิจการนักศึกษา และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย
หลักเกณฑ์การเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษา
อัตราค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
รายการและอัตราค่าใช้จ่ายในกิจการของสถาบันหรือกิจการนักศึกษา และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย (ฉบับ ๒)
อัตราค่าบำรุงห้องประชุมชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๒)
แนวทางปฏิบัติในการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพิมพ์เอกสารด้วยเงินรายได้
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของสถาบันฯ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก อัตราค่าสมาชิก และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของศูนย์กีฬา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อัตราเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
อัตรามาตรฐานสำหรับค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยชั่วโมงการสอนของคณาจารย์
การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย และการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารทั่วไป
อัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุม และค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
อัตราค่าตอบแทนนักวิจัยของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของสถาบัน
อัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักเกณฑ์การเบิกและอัตราค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
หลักเกณฑ์การคำนวณหน่วยชั่วโมง และการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร
หลักเกณฑ์การเบิกและอัตราค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร
หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและบุคคลที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกษา
ประกาศเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินที่ออกตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๑ ประกาศ
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรประเภทอื่น
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์
การดำเนินการเบิกจ่ายเงินของส่วนงานอื่น
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สถาบัน) สถาบันเทคโนโลยีพรจะอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ยกเลิก)
การกำหนดงบรายจ่ายและหลักเกณฑ์การถัวเฉลี่ยจ่ายในงบรายจ่าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การจ่ายค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
การเบิกจ่ายค่าสอนและค่าตอบแทนของอาจารย์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษา
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวในช่วงปรับโครงสร้างของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักเกณฑ์การใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักเกณฑ์การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุ (ยกเลิก)
การดำเนินการเบิกจ่ายเงินของวิทยาลัยและสำนัก
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
การจ่ายค่าจ้างแพทย์และผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าายในการเดินทาง การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
การจ่ายเงินรางวัลบุคลากรที่ทำชื่อเสียงให้สถาบันด้านกีฬา
นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร และการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาลัยบริหารและจัดการ
ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำของวิทยาลัยนานาชาติ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
การจัดสรรค่าบำรุงสถาบันส่วนกลาง
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงการคลินิกภาษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)
การจ่ายเงินยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แก้คำผิดประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ฉบับที่ ๒)
อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางภายใต้ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญและสิทธิเรียกร้องเป็นสูญ
ยกเลิกประกาศของวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)
การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖
การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนหนังสือและเอกสารประกอบการสอน พ.ศ. ๒๕๕๖
การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ
อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)
นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๖
การกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคืนเงินค่าประกันความเสียหาย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)
ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบและกรรมการอำนวยการสอบประจำภาค ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ประกาศสถาบัน เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ประกาศสถาบัน เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง
อัตราค่าใช้บริการเครื่องมือกลาง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
หน้าที่และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดำเนินการหลักสูตร
การใช้หอประชุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘
อัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนนักศึกษาในวิชาวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โครงงานพิเศษ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ หรือวิชาในลักษณะเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ.๒๕๕๘
หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือที่เผยแพร่แล้ว
นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางของส่วนงาน
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะการบริหารและจัดการ
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ค่าตอบแทนในการจัดสอบของศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2560
ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ (ฉบับที่ 2)
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560