ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน

การโอนเงินค่าบริการการสอนต่างคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
การโอนเงินค่าบริการการสอนต่างคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาดและกรรมการร่างข้อบังคับ พ.ศ.๒๕๔๘
อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
อัตราค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
อัตราค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายการเลี้ยงรับรอง
อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในประเทศ
การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การขอใช้หอประชุม
การใช้สถานที่ภายในและภายนอกอาคาร
การเก็บค่าบำรุงการใช้สนามกีฬา
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพิมพ์เอกสารด้วยเงินรายได้
อัตราค่าบำรุงห้องประชุมชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ
อัตราค่าเบี้ยประชุมของที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ
อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบประจำภาค(กลางภาคและปลายภาค) และการสอบคัดเลือกนักศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ(ฉบับที่๒)
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ
รายการและอัตราค่าใช้จ่ายในกิจการของสถาบันหรือกิจการนักศึกษา และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย
หลักเกณฑ์การเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษา
อัตราค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
รายการและอัตราค่าใช้จ่ายในกิจการของสถาบันหรือกิจการนักศึกษา และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย (ฉบับ ๒)
อัตราค่าบำรุงห้องประชุมชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๒)
แนวทางปฏิบัติในการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพิมพ์เอกสารด้วยเงินรายได้
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของสถาบันฯ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก อัตราค่าสมาชิก และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของศูนย์กีฬา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อัตราเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
อัตรามาตรฐานสำหรับค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยชั่วโมงการสอนของคณาจารย์
การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย และการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารทั่วไป
อัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุม และค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
อัตราค่าตอบแทนนักวิจัยของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของสถาบัน
อัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักเกณฑ์การเบิกและอัตราค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
หลักเกณฑ์การคำนวณหน่วยชั่วโมง และการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร
หลักเกณฑ์การเบิกและอัตราค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร
หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและบุคคลที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกษา
ประกาศเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินที่ออกตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๑ ประกาศ
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรประเภทอื่น
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์
การดำเนินการเบิกจ่ายเงินของส่วนงานอื่น
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สถาบัน) สถาบันเทคโนโลยีพรจะอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ยกเลิก)
การกำหนดงบรายจ่ายและหลักเกณฑ์การถัวเฉลี่ยจ่ายในงบรายจ่าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การจ่ายค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
การเบิกจ่ายค่าสอนและค่าตอบแทนของอาจารย์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษา
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวในช่วงปรับโครงสร้างของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักเกณฑ์การใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักเกณฑ์การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุ (ยกเลิก)
การดำเนินการเบิกจ่ายเงินของวิทยาลัยและสำนัก
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
การจ่ายค่าจ้างแพทย์และผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าายในการเดินทาง การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
การจ่ายเงินรางวัลบุคลากรที่ทำชื่อเสียงให้สถาบันด้านกีฬา
นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร และการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาลัยบริหารและจัดการ
ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำของวิทยาลัยนานาชาติ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
การจัดสรรค่าบำรุงสถาบันส่วนกลาง
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงการคลินิกภาษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)
การจ่ายเงินยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แก้คำผิดประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ฉบับที่ ๒) **ยกเลิก
อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางภายใต้ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญและสิทธิเรียกร้องเป็นสูญ
ยกเลิกประกาศของวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)
การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖
การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนหนังสือและเอกสารประกอบการสอน พ.ศ. ๒๕๕๖
การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ
อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)
นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๖
การกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคืนเงินค่าประกันความเสียหาย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)
ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบและกรรมการอำนวยการสอบประจำภาค ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ประกาศสถาบัน เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ประกาศสถาบัน เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง
อัตราค่าใช้บริการเครื่องมือกลาง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
หน้าที่และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดำเนินการหลักสูตร
การใช้หอประชุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘
อัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนนักศึกษาในวิชาวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โครงงานพิเศษ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ หรือวิชาในลักษณะเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ.๒๕๕๘
หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือที่เผยแพร่แล้ว
นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางของส่วนงาน
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะการบริหารและจัดการ
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ค่าตอบแทนในการจัดสอบของศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2560
ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่ให้คำปรึกษาคณาจารย์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น (อาจารย์พี่เลี้ยง) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
การขอใช้อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
การจ่ายเงินสดย่อยและเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2560
การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.25660
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราค่าสมัครสอบ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ประกาศใช้ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)