ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารบุคคล

ข้อบังคับชมรมพนักงานสถาบัน
แนวทางการขออนุมัติกรอบอัตราและงบประมาณเพื่อจ้างพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินการชมรมพนักงานสถาบัน
แนวทางการขออนุมัติกรอบอัตราและงบประมาณเพื่อจ้างพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
หลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบตำแหน่งพนักงานสถาบัน
ผู้มีอำนาจอนุมัติการใช้รถและหลักเกณฑ์การขอใช้รถของสถาบัน
หลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างหรือให้ค่าตอบแทนพนักงานสถาบัน และวงเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
การกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง
การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย และการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารทั่วไป
การกำหนดเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถาบันตามบัญชีเงินประจำตำแหน่ง
หลักเกณฑ์การไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ของพนักงานสถาบัน
การพ้นสภาพการเป็นพนักงานสถาบันด้วยเหตุอื่น
ค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน
วันและเวลาทำงานของพนักงานสถาบันที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างหรือให้ค่าตอบแทนพนักงานสถาบัน และวงเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ชือตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานสถาบัน (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบันและวงเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการขั้นต้น ระดับชำนาญการขั้นสูง ระดับเชียวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
อ้ตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔
การกำหนดค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๒)
หลักเกณฑ์จำนวนวันลา/จำนวนครั้ง และจำนวนครั้งมาสาย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน หรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
การกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง
การกำหนดค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง
การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ไขคำผิด ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเงินที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง
การกำหนดค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง
วันและเวลาทำงานของพนักงานสถาบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ (ยกเลิก)
ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานสถาบัน
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการภายหลัง ที่มีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเดือนเมษายนในรอบปีงบประมาณนั้นแล้ว
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบันเกี่ยวกับคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
วันและเวลาทำงานของพนักงานสถาบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
รายชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด แต่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.
บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558
บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558
บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2558
การให้บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุรทหารลาดกระบังไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2558
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วัน เวลาทำงาน และวิธีการลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
ความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ