ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหน่วยงาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๘
วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.๒๕๔๙
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๙
สำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
สำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๙
การใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ.๒๕๔๙
การบริหารงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.๒๕๕๐
โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๐
การบริหารงานวิทยาเขตชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๐
สำนักวิจัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน พ.ศ. ๒๕๕๐
การบริหารศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน พ.ศ. ๒๕๕๑
การบริหารศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
การบริหารศูนย์วิจัยภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๔
การบริหารโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2556
การบริหารศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2556
การบริหารศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
การบริหารคลินิกเวชกรรม สจล. (KMITL clinic) พ.ศ 2560