ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหน่วยงาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๘
วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.๒๕๔๙
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๙
สำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
สำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๙
การใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ.๒๕๔๙
การบริหารงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.๒๕๕๐
โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๐
การบริหารงานวิทยาเขตชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๐
สำนักวิจัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน พ.ศ. ๒๕๕๐
การบริหารศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน พ.ศ. ๒๕๕๑
การบริหารศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
การบริหารศูนย์วิจัยภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๔
การบริหารโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2556
การบริหารศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2556
การบริหารศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556