ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน

กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๘
กองทุนการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
กองทุนประชาสัมพันธ์พระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๘
กองทุนการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๕๑
กองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ยกเลิก)
กองทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
กองทุนการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
กองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กองทุนการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๐
กองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
กองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2560