ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๔๘
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘
การรับนักศึกษาและการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๘
การรับนักศึกษาและการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.๒๕๔๘
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาเขต (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๘
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙
การจัดการศึกษาสองปริญญา พ.ศ.๒๕๔๙
การจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ.๒๕๔๙
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๙
การรับนักศึกษาและเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๐
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริญญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
การใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
การเก็บค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑
กองทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
การจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๒
การจัดการศึกษาสองปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒