รายงานการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
มติกรรมการสภาวิชาการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑(แก้ไข/เพิ่มเติม)
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒(แก้ไข/เพิ่มเติม)
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒(แก้ไข/เพิ่มเติม)
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒(แก้ไข/เพิ่มเติม)
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒(แก้ไข/เพิ่มเติม)
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชากาครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ ๒๕๖๑
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่๓/๒๕๖๑