รายละเอียด ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศสถาบันฯ มติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และผลการ
		       ดำเนินงานบริหารสถาบัน บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน ทุกๆ ท่าน      สามารถรับทราบข้อมูลและ 
		       นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคลกรเอง และนักศึกษา ....	
								King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-326-4723 OR Tel 3299,3775
--